Economy Antonyms


Economy Antonyms in Noun Form

  • extravagance, wastefulness, lavishness, prodigality.

Economy Synonym Links: extravagance,

View available Economy Synoymns