Sensation Antonyms


Sensation Antonyms in Noun Form

  • unconsciousness, insensibility, paralysis, anesthesia.

Sensation Synonym Links: paralysis,

View available Sensation Synoymns