Sense Antonyms


Sense Antonyms in Noun Form

  • atrophy, anesthesia, paralysis, numbness.

Sense Synonym Links: paralysis,

View available Sense Synoymns