Apostasy Antonyms


Apostasy Antonyms in Noun Form

  • loyalty, orthodoxy, faithfulness, steadfastness.
Apostasy Synonym Links: loyalty, orthodoxy,

View available Apostasy Synoymns