Archetype Antonyms


Archetype Antonyms in Noun Form

  • copy, imitation, replica, instance.

Archetype Synonym Links: copy, imitation, replica,

View available Archetype Synoymns