Obligatory Antonyms


Obligatory Antonyms in Adjective Form

  • optional, discretionary, voluntary, elective, conditional.
Obligatory Synonym Links: optional, voluntary, elective, conditional,

View available Obligatory Synoymns