Philanthropy Antonyms


Philanthropy Antonyms in Noun Form

  • misanthropy, cynicism, ill will, malevolence, animosity, hostility.

Philanthropy Synonym Links: cynicism, ill will, animosity, hostility,

View available Philanthropy Synoymns