Resident Antonyms


Resident Antonyms in Adjective Form

  • foreign, alien.

Resident Antonyms in Noun Form

  • traveler, wanderer, gypsy, vagrant, vagabond, stranger, alien.
Resident Synonym Links: foreign, alien, vagrant, vagabond, stranger, alien,

View available Resident Synoymns