Skinny Antonyms


Skinny Antonyms in Adjective Form

  • fleshy, obese, plump, stout, heavy, fat.

Skinny Synonym Links: fleshy, obese, plump, stout, heavy, fat,

View available Skinny Synoymns