Slant Antonyms


Slant Antonyms in Noun Form

  • level, flat, plane, horizontal.

Slant Synonym Links: level, flat, plane,

View available Slant Synoymns