Spruce Antonyms


Spruce Antonyms in Adjective Form

  • sloppy, messy, untidy, disheveled, slovenly, unkempt.

Spruce Synonym Links: sloppy, messy, untidy, disheveled, slovenly, unkempt,

View available Spruce Synoymns