Vast Antonyms


Vast Antonyms in Adjective Form

  • small, limited, narrow, paltry, tiny.
Vast Synonym Links: small, limited, narrow, paltry, tiny,

View available Vast Synoymns