Veto Antonyms


Veto Antonyms in Noun Form

  • approval, support, consent, permission, ratification.

Veto Antonyms in Verb Form

  • approve, consent, uphold, support, ratify.
Veto Synonym Links: approval, consent, permission, approve, consent, uphold, ratify,

View available Veto Synoymns