Vigorous Antonyms


Vigorous Antonyms in Adjective Form

  • weak, flabby, slack, feeble, apathetic.
Vigorous Synonym Links: weak, flabby, slack, feeble, apathetic,

View available Vigorous Synoymns