Apartheid Synonyms


Apartheid Synonyms in Noun Form

  • segregation.

Apartheid Synonym Links: segregation,