Apothegm Synonyms


Apothegm Synonyms in Noun Form

  • aphorism.

Apothegm Synonym Links: aphorism,