Babushka Synonyms


Babushka Synonyms in Noun Form

  • scarf.

Babushka Synonym Links: scarf,