Bathos Synonyms


Bathos Synonyms in Noun Form

  • sentimentality, mawkishness, melodrama, soppiness, mush, slush, corn, schmaltz, goo.

Bathos Synonym Links: sentimentality, melodrama, mush, slush, goo,