Killjoy Synonyms


Killjoy Synonyms in Noun Form

  • spoilsport, wet blanket, dampener, sourpuss, dog in the manger, party-pooper.

Killjoy Synonym Links: spoilsport, wet blanket, sourpuss,