Paraplegia Synonyms


Paraplegia Synonyms in Noun Form

  • paralysis.

Paraplegia Synonym Links: paralysis,