Shortening Synonyms


Shortening Synonyms in Noun Form

  • abbreviation.

Shortening Synonym Links: abbreviation,