Slapdash Synonyms


Slapdash Synonyms in Adjective Form

  • careless.

Slapdash Synonym Links: careless,