Slipshod Synonyms


Slipshod Synonyms in Adjective Form

  • slovenly, sloppy, careless, untidy, messy, unkempt, slatternly, haphazard, negligent, hit-or-miss, makeshift, heedless, remiss, lax.

Slipshod Synonym Links: slovenly, sloppy, careless, untidy, messy, unkempt, slatternly, haphazard, negligent, hit-or-miss, makeshift, heedless, remiss, lax,

View available Slipshod Antonyms