Affirm Antonyms


Affirm Antonyms in Verb Form

  • veto, nullify, negate.
Affirm Synonym Links: veto, nullify,

View available Affirm Synoymns